بهترین مطالب

جدید ترین پست ها

اخبار
17

S. Korean vadimonium در 27 مارس 2023 بازده

(%) جلسه(%) نوسان (BP)

سل یک ساله 3.
290 3.
285 + 0.
5

سل 2 ساله 3.
313 3.
249 + 6.
4

TB 3 ساله 3.
220 3.
160 + 6.
0

سل 10 ساله 3.
258 3.
210 + 4.
8

MSB 2 ساله 3.
320 3.
270 + 5.
0

CB 3 ساله (AA-) 3.
989 3.
928 + 6.
1

CD 91 روزه 3.
590 3.
590 0.
0

(END)